• Disponible 24h / 24
  • habibattya@hotmail.com | dg@socadi-construction.com
  • +224 622 21 21 50

GRUPA AZOTY SA: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za III kwartał oraz 9 miesięcy 2022 roku

W 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresuroku wcześniejszego, Segment Chemia odnotował rekordowy wzrost przychodów o 83,6%, do poziomu mln zł, przy jednoczesnym wyraźnym wzroście marżyEBITDA o 4,5 p.p. Dla wszystkich produktów segmentuodnotowano wzrost wartości sprzedaży. Najwyższy wzrost przychodów odnotowano w melaminie (o 138,3% r/r) i moczniku technicznym (o 101,6%).

Grupa Azoty ZAK S.A. z 491 mln złotych zysku za 2022 rok

To, co kluczowe – wypracowana stabilnasytuacja finansowa pozwala Grupie Kapitałowej mierzyć się z aktualnymiwyzwaniami, które dotyczą całej europejskiej branży nawozowo-chemicznej.Kontynuujemy realizację projektów w ramach strategii Grupy Azoty w perspektywiedo 2030 roku. Zmiany makroekonomiczne i koniunkturalne, które obserwujemy od czasupublikacji strategii, dodatkowo wzmocniły przesłanki do jej realizacji – przedewszystkimi w obszarze transformacji klimatyczno-energetycznej oraz dekarbonizacji.Realizacja kluczowego projektu Grupy, tj. Zielone Azoty pozostaje naszympriorytetem, co bezpośrednio przełoży się na wzrost konkurencyjności w corazbardziej wymagającym otoczeniu rynkowym. Istotnym wzmocnieniem dla naszegobiznesu, jak również realizowanej strategii dywersyfikacji będzie uruchamiana w tym roku flagowa inwestycja Grupy, czyli Polimery Police.

Truskawkowy sezon przyszedł szybciej. W kilka dni solidny zjazd cenowy

W początkowym okresie swego istnienia produkował około 60 ton amoniaku na dobę. Fabryka została połączona z fabryką w Chorzowie w przedsiębiorstwo o nazwie Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Mościcach i Chorzowie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2022 roku, którego publikacja została zaplanowana na 28 września 2022 roku. Ze względu na trudnąsytuację popytowo-podażową w marcu 2023 roku wstrzymana została produkcjakaprolaktamu w spółce zależnej Emitenta, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”S.A., i do końca roku nie została ona wznowiona. Jesteśmy pierwszą środkowoeuropejską firmą na liście 40 najbardziej wpływowych podmiotów rynku chemicznego ICIS TOP 40 Power Players 2015. Naszą markę budujemy harmonijnie, opierając rozwój na innowacyjności, wiedzy, odpowiedzialności i profesjonalizmie.

  1. Z instytucjami społecznymi, partnerami biznesowymi, rolnikami oraz publicznymi ośrodkami kultury.
  2. W Kędzierzynie-Koźlu osiągnęły zysk w wysokości 491 mln złotych przy 4,7 mld złotych przychodu – poinformowało w piątek biuro prasowe spółki.
  3. W III kwartale 2022 roku wyniki finansowe Grupy Azoty były zdeterminowane w szczególności skutkami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego – podstawowego surowca wykorzystywanego w procesach produkcji nawozów.
  4. Wolumeny sprzedaży w niemal wszystkich grupach produktowych segmentu były niższe niż przed rokiem,za wyjątkiem siarki i wody amoniakalnej, a największy spadek ilości sprzedażyodnotowano dla melaminy i alkoholi OXO.
  5. Szczególnie słabe rezultaty zanotowano w biznesie chloropochodnych.

Manipulacja na rynku. Tracą wszyscy – konsumenci i producenci

Ceny gazu ziemnego w analizowanym okresie podlegały bardzo dynamicznymzmianom, notowania spot dla indeksu TTF kształtowały się na poziomie od 22 do 345EUR/MWh. W związku z obserwowanym w III kwartale trendem wzrostowym i późniejszym, w IV kwartale, trendem spadkowym cen gazu ziemnego, w okresieod sierpnia do października 2022 roku w trzech kluczowych spółkach GrupyAzoty wstrzymano lub ograniczono produkcję nawozów azotowych. W całym rokuobserwowano zachwianie równowagi popytowo-podażowej, w głównej mierzespowodowanej sytuacją gospodarczą Europy wynikającą z agresji Rosji wobecUkrainy. W IV kwartale rynek nawozów znajdował się w stagnacji. Producencioczekiwali na aktywność rynku i wzrost sprzedaży w związkuz nadchodzącym sezonem nawozowym, a odbiorcy wstrzymywali sięz zakupami w oczekiwaniu na spadek cen nawozów, którego spodziewalisię z uwagi na niższe niż w poprzednim kwartale ceny gazu. Konsekwencjąrozbieżności oczekiwań był niski popyt i wzrost stanów magazynowychnawozów u producentów i dystrybutorów.

Młode ziemniaki tanieją. Ceny w dół, ale tylko u polskich rolników 14.05.2024

Zdaniem Hyundai Engineering wskazana kwota to suma odsetek za opóźnione płatności należne z tytułu osiągnięcia kamieni milowych określonych w umowie. W skład Polimerów Police wchodzi instalacja do produkcji propylenu (rocznie planowane 429 tys. ton), instalacja do produkcji polipropylenu (437 tys. ton), morski terminal przeładunkowo-magazynowy, a także infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. – To największe tego typu zakłady przemysłowe w Europie Środkowo-Wschodniej.

Proces powstawania raportu

W Grupie Azoty S.A., Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Oraz Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Spółki Grupy Azoty podjęły decyzje o ograniczeniu produkcji jako jedne z ostatnich producentów w Unii Europejskiej. Produkcja nawozów w spółkach Grupy została przywrócona w październiku. Wypracowana w III kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie 1,6%.

GRUPA AZOTY SA: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za III kwartał oraz 9 miesięcy 2022 roku

W związku z tym inwestorzy mają możliwość szybkiego i kompleksowego zapoznania się ze sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu. Wysokość wynagrodzenia w części dodatkowej jest pochodną realizacji wyznaczonych celów indywidualnych, jednakże równocześnie uwarunkowana jest spełnieniem określonych wskaźników finansowych Spółki. Zasady powoływania zarządu oraz wyboru przez pracowników członka zarządu określa Statut Spółki oraz odrębne regulaminy. Postępowania kwalifikacyjne prowadzone są w sposób otwarty i transparentny. Szczegółowy zakres kwalifikacji wymaganych na stanowisku członka zarządu określany jest każdorazowo w ogłoszeniu publikowanym na stronie internetowej Spółki.

Przeciętny wzrost cen nawozów w 2021 roku w relacji do roku wcześniejszego,zgodnie z ogólnoświatowymi tendencjami na rynku, wyniósł 43,9% i wynikało to zeznaczącego wzrostu kosztów produkcji. Warte podkreślenia, że ceny gazu ziemnego w tym okresie wzrosły o 298,0% w ujęciu r/r. Wyniki IV kwartału 2021 rokubyły lepsze w porównaniu do IV kwartału 2020 roku, zarówno na poziomieprzychodów (wzrost o mln zł), jak i EBITDA (wzrost o 186 mln zł),przy nieznacznym wzroście marży EBITDA (o 1,2 p.p. r/r).

W Segmencie Chemia odnotowano wzrost cen wszystkich produktów i niemalwszystkich surowców wykorzystywanych do ich produkcji. Największa dynamikawzrostu cen produktów segmentu, przekraczająca 100% r/r, dotyczyła wodyamoniakalnej, NOXy, PULNOx i mocznika na cele techniczne. Wolumeny sprzedaży w niemal wszystkich grupach produktowych segmentu były niższe niż przed rokiem,za wyjątkiem siarki i wody amoniakalnej, a największy spadek ilości sprzedażyodnotowano dla melaminy i alkoholi OXO. Główną determinantą wyników segmentubył wzrost cen surowców oraz sytuacja popytowa, która była relatywnie słaba, a europejscy producenci znajdowali się pod dużą presją konkurencji produktówimportowanych spoza Unii Europejskiej. Wpływ na sytuację rynkową melaminy miaływysokie ceny surowców i zakończenie okresu obowiązywania ceł antydumpingowychna przywóz melaminy z Chin do Unii Europejskiej. Wstrzymana od lipca 2022 rokuprodukcja melaminy w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.została częściowo przywrócona z końcem października 2022 roku.

Zysk netto wyniósł 634 mln zł był o 279 mln zł większy rdr – podała spółka w komunikacie. „Polipropylen produkowany w ramach nowo powstałych instalacji w fabryce w Policach przeszedł pozytywne testy i jest dostępny w sprzedaży bezpośredniej oraz dystrybucji. Zgodnie z założeniami, gama produktów spółki jest sukcesywnie Ostre wyprzedaże na European Open poszerzana. Docelowe portfolio spółki to ponad 30 typów polipropylenu pod marką Gryfilen. Wprowadzanie nowych rodzajów produktów odbywa się stopniowo, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i w miarę uzyskiwania pozytywnej walidacji produktów, zarówno od strony produkcyjnej, jak i przetwórczej u klientów.

Skupiamy się na osiąganiu stabilnych i przewidywalnych wyników finansowych oraz zarządzaniu ryzykiem, w tym czynnikami niefinansowymi (ESG). Dzięki skali naszej działalności możemy szeroko oddziaływać na otoczenie gospodarcze i społeczne, w którym działamy, wpływając tym samym na ich pozytywny i  zróważony rozwój. Jednostka dominująca realizowała politykę dywidendy według przyjętej zaktualizowanej strategii na lata 2013–2020, zgodnie z którą spółka zdecydowała o odstąpieniu od określania dolnego progu stopy wypłaty dywidendy przy zachowaniu górnego progu na poziomie 60%. Strategia przewidywała też sytuacje, w których w uzasadnionych przypadkach, jak na przykład proces wdrożenia kompleksowego programu inwestycyjnego czy ryzyko pogorszenia się koniunktury, dywidenda mogła nie być rekomendowana przez zarząd. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty są jawne i powszechnie dostępne.

Siła nabywczabranży rolniczej była ograniczona przez niskie ceny płodów rolnych orazwyczekiwanie na dalszą obniżkę cen nawozów. Ponadto europejscy producencipozostawali pod presją niskich cen nawozów importowanych spoza UE. W IVkwartale 2023 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, popyt nanawozy azotowe i wieloskładnikowe wzrósł.

Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. Wielkiego odbicia nie spodziewa się Dawid Czopek, zarządzający POLARIS FIZ. – Teoretycznie sytuacja w branży nawozowej, która w znacznej mierze stanowi o wyniku Grupy, powinna ulec poprawie.

W IV kwartale 2023 roku na działalności Segmentu Tworzywa odnotowano marżę EBITDA w wysokości minus 79,8%, determinowaną przede wszystkim wpływem wysokich kosztów rozruchu instalacji poniesionych przez spółkę zależną Emitenta, Grupa Azoty Polyolefins S.A. W Segmencie Tworzywa w IVkwartale 2023 roku odnotowano spadek cen surowca (fenol) i produktów Brytyjski Fundusz który ma na celu wykorzystać zmienność Crypto podnosi $50 000 000 w relacjido IV kwartału roku poprzedniego. Kluczowe sektory konsumujące PA6 działałyprzy znacznie obniżonych stawkach ze względu na słaby popyt ze strony odbiorcówkońcowych i niesprzyjające warunki makroekonomiczne. Zanotowano poprawęwskaźników w sektorze motoryzacyjnym, jednak ich poziomy były wciąż niższe niżprzed pandemią.

Grupa PCC Rokita rozczarowała rynek wypracowanymi wynikami finansowymi. Złoto zrzuca się na zysk niepewność handlu straty WPR Szczególnie słabe rezultaty zanotowano w biznesie chloropochodnych.

Przychody ze sprzedaży w segmencie « Agro » wyniosły 15,1 mld zł, tj. W porównaniu do 2021 roku poziom przychodów w tym segmencie zwiększył się o 72,3 proc., a jego udział w przychodach ogółem zwiększył się o 6,2 pp. Sprzedaży produktów segmentu stanowiła sprzedaż na rynku krajowym. Hinc przypomniał, że nienotowane wcześniej ceny gazu na europejskich giełdach spowodowały, że zarządy największych spółek grupy kapitałowej były zmuszone do podejmowania trudnych decyzji o czasowym ograniczaniu produkcji, głównie w segmencie « Agro » oraz w segmencie « Tworzywa ». « Przywrócenie produkcji nastąpiło w październiku po znaczącym spadku cen gazu ziemnego na giełdach europejskich » – dodał.

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*